แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไชต์
ของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ ของกรมเจ้าท่า
คำชี้แจง : กรุณาเติมเครื่องหมาย ในช่องคำถามที่กำหนด ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
LT   RT
 
เพศ
ชาย หญิง
 
 
อายุ
ต่ำกว่า 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46 ปี ขึ้นไป
 
 
ระดับการศึกษา
มัธยมหรือต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
 
อาชีพ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ นักเรียน/นักศึกษา อื่น ๆ(ระบุ)
 
 
 
LB   RB
 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ  
LT   RT
 
1. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า ( http://www.md.go.th )
เคย ไม่เคย   ( ให้ข้ามไปทำส่วนที่ 4 )
 
 
2. ท่านเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของกรมฯ (สามารถตอบได้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์
อื่นๆ (ระบุ)  
 
 
3. จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการ
1 – 2 ครั้ง / เดือน 3 – 5 ครั้ง / เดือน 6 – 10 ครั้ง/เดือน มากกว่า 10 ครั้ง
 
 
4. ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ
น้อยกว่า 30 นาที / ครั้ง 31-60 นาที / ครั้ง มากกว่า 1 ชั่วโมง / ครั้ง
 
 
5. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการมากที่สุด
06.01 - 12.00 น. 12.01 - 18.00 น. 18.01 - 24.00 น. 24.01 - 06.00 น. แล้วแต่สะดวก
 
LB   RB
 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  
LT   RT
 
หัวข้อความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
1.
เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ มีประโยชน์และตรงกับความต้องการ
2.
ความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
3.
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
4.
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซท์
5.
หน้าโฮมเพจมีความงามหน้าสนใจ
6.
การจัดรูปแบบในเว็บไซท์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
7.
ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
8.
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
9.
ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
10.
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
11.
เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
12.
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ระดับใด
 
LB   RB
 
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลแสดงการใช้บริการเว็บไซกรมเจ้าท่า  
LT   RT
 
1.
ท่านคิดว่าจะใช้บริการข้อมูล ข่าวสารของสำนักงานฯ อีกในอนาคตหรือไม่
  ใช้บริการแน่นอน  ไม่แน่ใจ  ไม่ใช้แน่นอน
2.
ข้อเสนอแนะ
 
 
 
LB   RB